TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM’de (3)

Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nda, “tatbikat ve eğitimlerde silahaltına alınan yedek personele yapılacak ödemeler” başlığı altında düzenleme yapılıyor.

Buna göre, özel kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, tatbikat veya eğitim için silahaltına alınan yedek personele, askeri kurumlarına katıldıkları tarihten itibaren silahaltında bulundukları sürece, varsa bağlı bulundukları kurum veya kuruluşlardan aldıkları aylık, ücret ve diğer mali haklar da dikkate alınarak muvazzaf emsallerini geçmemek kaydıyla ödeme yapılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kamulaştırma Kanunu’nda, kamu yararına yönelik ihtiyacın ortadan kalkması halinde ilgili idare tarafından terk edilebilecek durumda olan taşınmazların kullanımına son verilerek ilgililere iade edilmesi yoluyla idare aleyhine açılan kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında kamu zararının önüne geçilmesi, idare tarafından yalnızca kamu yararına yönelik kullanımına ihtiyaç duyulan taşınmazlar yönünden bedel hesaplamasına gidilmesi, uzlaşmanın taşınmazın kullanımına kısmen ya da tamamen son verilmesine ilişkin de yapılabilmesi, uzlaşmanın taşınmazın üzerinde yapı bulunması halinde bina/tesis bulunmayan kısmının ifraz edilmesi suretiyle de mümkün olabilmesi, açılacak kamulaştırmasız el atma davalarında, öncelikle idarenin kamu yararına yönelik ihtiyaç durumuna göre taşınmazın kullanımına son verilerek iade edilip edilmeyeceğinin mahkeme tarafından dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, personelin hak sahibi anne ve babasına ödenecek tazminat miktarları artırılıyor.

Uzman Erbaş Kanunu’nda değişiklik

Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecek.

İlk 5 aylık intibak dönemi içerisindeki uzman erbaşlardan, ilgili mevzuatında personelin vazife, ödev ve sorumlulukları olarak düzenlenen hususlara riayet etmedikleri rapor, tutanak ve her türlü belge ile sabit olanlar, en az iki disiplin amirinden toplam 3 defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar, verilecek intibak eğitimlerinden başarısız olduğu sınav notu ile tespit edilenler, görevde başarısız olma veya kendilerinden istifade edilememe halleri bulunanlar, intibak edememiş sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

???????Uzman erbaşlardan, atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatında öngörülen standartlara ulaşamayanlar, harekat, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasını aksatanlar, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde görevde başarısız sayılacak sözleşmeleri feshedilecek.

Teklifle, uzman erbaşların “kendilerinden istifade edilememe halleri” de ayrıntılı olarak düzenleniyor.

Buna göre, gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler,

Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar,

Devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davranış veya fiillerde bulunanlar,

İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, kasten veya tedbirsizlik suretiyle ateşli silah ile kendisini veya başkasını yaralayanlar,

Disiplinsizliği alışkanlık haline getirdiği anlaşılanlar,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı rapor ile tespit edilenler,

Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde komando birliklerinde görev yapmak üzere komando branşında veya Jandarma Genel Komutanlığında jandarma alt branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az 4 yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar,

Uzman erbaş olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybedenler,

Sıhhi arızası devam edenler, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı verilecek.???????

Emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanıyor”

Anayasa Mahkemesinin daha önce aldığı karara uyum sağlamak amacıyla Uzman Erbaş Kanunu’nda düzenleme yapılıyor. Buna göre “görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemlerin” yönetmelik ile düzenlenmesi sağlanıyor.

Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklikle yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurt dışına çıkarılmasına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığınca izin verilebilecek.

Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle NATO projelerinin gerçekleştirildiği tesisler için denetlemelere, Kuzey Atlantik Andlaşması Merkez Kurulu Başkanlığından da yetkili personelin katılması talep edilecek.

Teklifle 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanıyor.

Buna göre kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Teklifle daha önce emekli aylığı bağlanan veya emekli ikramiyesi ödenenlere ilişkin usul ve esaslar da belirleniyor.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaş statüsüne geçirilmesi

Teklifle sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaş statüsüne geçirilebilmelerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmelerinin şartları düzenleniyor.

Buna göre en az lise mezunu olmak, uzman erbaş olmaya istekli olmak, başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak, yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak gibi şartlar aranacak.

Teklifle, yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının, ceza sayısı veya puanına eklenmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurduğu hallerde anılan yargı yolu kapalı disiplin cezalarının da mahkemelerce incelenebileceğine ve bunların iptal edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir